Általános Szerződési Feltételek

1. A Szolgáltató adatai:

Szolgáltató: Végtagmentő applikáció Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely és levelezési cím: 7625 Pécs, Tettye u. 40.
E-mail cím: info@vegtagmento.hu
Telefonszám: +36 20 941 8603
Cégjegyzékszám: 02-09-083765
Adószám: 26360304-2-02
Számlaszám: OTP Bank 11731001-23116962-00000000

2. A Végtagmentő applikáció platformjai

Honlap: http://www.vegtagmento.hu/

3. Regisztráció

A regisztrációval Felhasználó félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Melynek elsődleges célja, hogy elsőként értesüljenek az applikációt érintő hírekről.

A személyes adatok kezelésének hozzájárulását Felhasználó bármikor visszavonhatja, illetve töröltetheti magát a Szolgáltató rendszeréből. A Szolgáltató a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásától számított 5 napon belül jogosult törölni a rendszeréből

4. Felelősségvállalás

A Honlapon szereplő adatok tájékoztató jellegűek, helyességére a Szolgáltató törekszik, de felelősséget azok tartalmáért nem vállal.

A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Honlap olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A Felhasználó felelősséggel tartozik a Szolgáltatóval szemben, a Szolgáltató által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet a Szolgáltatónak a Honlap Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

A Felhasználó a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Honlapot illetve az applikációt reklámozás vagy egyéb promóciós vagy politikai célokból felhasználni.

Ha a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, vagy szokatlan működést tapasztal, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

5. Panaszkezelés

A Szolgáltató felé az alábbi módokon lehet panaszt benyújtani:

Az info@vegtagmento.hu e-mail címre, ahol az üzenet tárgyaként a „panasz” szó kerüljön feltüntetésre.

Postai úton a 7625 Pécs, Tettye u. 40. címre. A levél címzettje a Végtagmentő applikáció Kft. legyen és az üzenet tárgyaként a „panasz” szó kerüljön feltüntetésre.

A panasz leírásának minden esetben tartalmaznia kell a panaszt tevő elérhetőségét, amelyet a Szolgáltató 8 munkanapon belül kivizsgál és a vizsgálat eredményéről a jogosultat tájékoztatja.

A Szolgáltató és Felhasználó kötelezik magukat arra, hogy amennyiben az elektronikus úton létrejött szerződésből eredően jogvita merül fel közöttük, akkor törekednek arra, hogy a nézetkülönbségeket elsősorban békés úton rendezzék.

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;

Bírósági eljárás kezdeményezése.

6. Szerzői jogok

Az applikáció, valamint a Honlap tartalma, beleértve de nem kizárólagosan a grafikus elemeit, szövegét és technikai megoldásait, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást, továbbá a Honlapon megtalálható és a Szolgáltató által közzétett tartalmak a Szolgáltató szellemi termékei, amelyek szerzői jog védelme alatt állnak. Másolásuk akár teljes egészében, akár részleteiben a szerzői jogokat sérti.

7. Vis major

A Szolgáltató nem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor az érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hackertámadás, jogosulatlan hozzáférések stb. Ezen esetekben a szerződési kötelezettség az akadály megszűnéséig szünetel, a szerződésben rögzített határidők nyugszanak.

8. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató jogosult jelen Szerződési Feltételeket a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat az ezt követően végrehajtott vásárlásokra kell alkalmazni.

A Szolgáltató jogosult hirdetéseket, illetve egyéb marketing jellegű tartalmakat bármikor elhelyezni a Honlapon.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domain név alá helyezze.

A Felek között létrejött szerződésre a magyar jog az irányadó.

A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és megtekinthető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.