Általános Szerződési Feltételek

1. A Szolgáltató adatai:

Szolgáltató: Végtagmentő applikáció Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely és levelezési cím: 7625 Pécs, Tettye u. 40.
E-mail cím: info@vegtagmento.hu
Telefonszám: +36 20 941 8603
Cégjegyzékszám: 02-09-083765
Adószám: 26360304-2-02
Számlaszám: OTP Bank 11731001-23116962-00000000

2. A Végtagmentő applikáció platformjai

Honlap: http://www.vegtagmento.hu/

3. Regisztráció

A regisztrációval Felhasználó félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Melynek elsődleges célja, hogy elsőként értesüljenek az applikációt érintő hírekről.

A személyes adatok kezelésének hozzájárulását Felhasználó bármikor visszavonhatja, illetve töröltetheti magát a Szolgáltató rendszeréből. A Szolgáltató a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásától számított 5 napon belül jogosult törölni a rendszeréből

4. Felelősségvállalás

A Honlapon szereplő adatok tájékoztató jellegűek, helyességére a Szolgáltató törekszik, de felelősséget azok tartalmáért nem vállal.

A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Honlap olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A Felhasználó felelősséggel tartozik a Szolgáltatóval szemben, a Szolgáltató által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet a Szolgáltatónak a Honlap Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

A Felhasználó a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Honlapot illetve az applikációt reklámozás vagy egyéb promóciós vagy politikai célokból felhasználni.

Ha a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, vagy szokatlan működést tapasztal, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

5. Panaszkezelés

A Szolgáltató felé az alábbi módokon lehet panaszt benyújtani:

Az info@vegtagmento.hu e-mail címre, ahol az üzenet tárgyaként a „panasz” szó kerüljön feltüntetésre.

Postai úton a 7625 Pécs, Tettye u. 40. címre. A levél címzettje a Végtagmentő applikáció Kft. legyen és az üzenet tárgyaként a „panasz” szó kerüljön feltüntetésre.

A panasz leírásának minden esetben tartalmaznia kell a panaszt tevő elérhetőségét, amelyet a Szolgáltató 8 munkanapon belül kivizsgál és a vizsgálat eredményéről a jogosultat tájékoztatja.

A Szolgáltató és Felhasználó kötelezik magukat arra, hogy amennyiben az elektronikus úton létrejött szerződésből eredően jogvita merül fel közöttük, akkor törekednek arra, hogy a nézetkülönbségeket elsősorban békés úton rendezzék.

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;

Bírósági eljárás kezdeményezése.

6. Szerzői jogok

Az applikáció, valamint a Honlap tartalma, beleértve de nem kizárólagosan a grafikus elemeit, szövegét és technikai megoldásait, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást, továbbá a Honlapon megtalálható és a Szolgáltató által közzétett tartalmak a Szolgáltató szellemi termékei, amelyek szerzői jog védelme alatt állnak. Másolásuk akár teljes egészében, akár részleteiben a szerzői jogokat sérti.

7. Vis major

A Szolgáltató nem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor az érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hackertámadás, jogosulatlan hozzáférések stb. Ezen esetekben a szerződési kötelezettség az akadály megszűnéséig szünetel, a szerződésben rögzített határidők nyugszanak.

8. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató jogosult jelen Szerződési Feltételeket a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat az ezt követően végrehajtott vásárlásokra kell alkalmazni.

A Szolgáltató jogosult hirdetéseket, illetve egyéb marketing jellegű tartalmakat bármikor elhelyezni a Honlapon.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domain név alá helyezze.

A Felek között létrejött szerződésre a magyar jog az irányadó.

A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és megtekinthető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Csatlakozz Te is a MEROVA klubhoz!

Rendszeres gyógytorna, táplálkozás, mindennapi tippek, hiteles szakmai forrásból, az otthonodban!

Előregisztráció